KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie- Was ist Kindergeld?

Unter Kindergeld ist eine staatliche Leistung für Erziehungsberechtigte, die von der Zahl und dem Alter der Kinder abhängt, zu verstehen.

-Co to jest zasiłek na dzieci?

Zasiłek na dzieci to świadczenie państwowe dla opiekuna dziecka, które zależy od liczby i wieku dzieci.

- Wer ist berechtigt Kindergeld zu bekommen?

Wer im Inland einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, hat grundsätzlich nach dem Einkommensteuergesetz, wo das Kindergeld geregelt ist, einen Anspruch auf Kindergeld. Gleiches gilt für Personen, die zwar im Inland weder einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, jedoch unbeschränkt steuerpflichtig sind oder zumindest nach dem Gesetz so behandelt werden.

Demnach können grundsätzlich auch EU-Bürger, sofern einer dieser Voraussetzungen vorliegt, ohne weiteres Anspruch auf Kindergeld haben.

-Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku na dzieci?

Kto ma siedzibę lub zwyczajowe miejsce pobytu w kraju, ma zasadniczo – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, gdzie uregulowane są kwestie związane z zasiłkiem na dzieci – prawo do zasiłku na dzieci. To samo obowiązuje dla osób, które wprawdzie nie mają ani siedziby ani zwyczajowego miejsca pobytu w kraju, a które jednak podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu lub które przynajmniej zgodnie z ustawą są tak traktowane.

Zgodnie z tym również obywatele UE mają zasadniczo prawo do zasiłku na dzieci, jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków.

- Wie lange wird Kindergeld gewährt ?

Für Kinder kann grundsätzlich Kindergeld bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bezogen werden. Für über 18-jährige erhalten Sie Kindergeld, wenn weiter bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Diese sind: Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind Sie bezugsberechtigt, wenn Ihr Kind als arbeitssuchend gemeldet ist. Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres sind Sie bezugsberechtigt, wenn Ihr Kind für einen Beruf ausgebildet wird oder einen Ausbildungsplatz sucht.

-Jak długo przysługuje zasiłek na dzieci?

W przypadku dzieci, zasiłek na dzieci może być zasadniczo pobierany do ukończenia 18 roku życia. Na dzieci powyżej 18 roku życia otrzymają Państwo zasiłek na dzieci, jeżeli spełnione są kolejne określone warunki. Są nimi: Do ukończenia 21 roku życia dziecka są Państwo uprawnieni do pobierania zasiłku na dzieci, jeżeli Państwa dziecko jest zarejestrowane, jako osoba poszukująca pracy. Do ukończenia 25 roku życia dziecka są Państwo uprawnieni do pobierania zasiłku na dzieci, jeżeli Państwa dziecko kształci się zawodowo lub szuka miejsca do odbycia praktyki zawodowej.

- Kann ich auch für Kinder Kindergeld beziehen, die im EU-Ausland, beispielsweise Polen, leben ?

Die Zahlung des Kindergelds erfolgt auch, wenn die Kinder nicht in Deutschland sondern einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes leben.

-Czy mogę pobierać zasiłek na dzieci na dzieci mieszkające w innym kraju UE, na przykład w Polsce?

Wypłata zasiłku na zdjęci następuje również wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech tylko w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Wie hoch ist Kindergeld ?

Gezahlt werden für die ersten zwei Kinder jeweils 184€ im Monat, für das dritte 190€ und für jedes weitere 215€. Wenn Sie in einem anderen EU-Staat, beispielsweise Polen, ebenfalls Kindergeld beziehen, wird dieses auf das Kindergeld in Deutschland angerechnet.

-Jak wysoki jest zasiłek na dzieci?

Dla pierwszych dwojga dzieci płacone jest po EUR 184 miesięcznie, za trzecie dziecko EUR 190 i za każde kolejne EUR 215. Jeżeli pobierają Państwo zasiłek na dzieci również w innym kraju UE, na przykład w Polsce, jest on rozliczany z zasiłkiem na dzieci w Niemczech.

- Welche Unterlagen sind erforderlich, um Kindergeld zu erhalten ?

Für Kindergeld muss ein schriftlicher Antrag an die örtliche Familienkasse gestellt werden. Diesem müssen bestimmte Nachweise beigelegt werden. Bei einem Antrag aufgrund der Geburt eines Kindes reicht die Geburtsurkunde bzw. die Geburtsbescheinigung aus, zu einem späteren Zeitpunkt muss eine schriftliche Erklärung über die Haushaltszugehörigkeit des Kindes abgegeben werden. Bei Personen über 18 Jahren ist jedes Jahr eine Bescheinigung der Schule oder Hochschule notwendig, bei betrieblicher Ausbildung müssen Art und Dauer der Ausbildung nachgewiesen werden.

Ist die Geburtsurkunde auf polnisch, muss diese von einem in Deutschland öffentlich bestellten oder beeidigten Übersetzer übersetzt werden und bei der Familienkasse das Original sowie die beglaubigte Übersetzung vorgelegt werden.

-Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać zasiłek na dzieci?

Aby otrzymać zasiłek na dzieci należy złożyć pisemny wniosek do miejscowej kasy rodzinnej. Do wniosku należy załączyć określone dowody. W przypadku wniosku ze względu na urodzenie dziecka wystarczy akt urodzenia wzgl. zaświadczenie o urodzeniu, w późniejszym terminie musi zostać złożone pisemne oświadczenie o przynależności dziecka do gospodarstwa domowego. W przypadku osób powyżej 18 roku życia, co roku konieczne jest zaświadczenie ze szkoły, w przypadku praktyki należy udokumentować rodzaj i czas trwania praktyki.

Jeżeli akt urodzenia został sporządzony w języku polskim, musi on zostać przetłumaczony przez urzędowo powołanego w Niemczech lub zaprzysiężonego w Niemczech tłumacza przysięgłego i przedłożony w kasie rodzinnej w oryginale oraz jako tłumaczenie poświadczone.