KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie- Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Arbeitslosengeld zu bekommen ?

Um Arbeitslosengeld zu erhalten, müssen Sie für mindestens 12 der letzen 24 Monate Beiträge in die Arbeitslosenversicherung in Deutschland gezahlt haben (sogenannte Anwartschaftszeit). Außerdem muss die Arbeitslosigkeit unverzüglich nach der Kündigung, aber spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit der zuständigen Arbeitsagentur mitgeteilt werden, bei befristeten Verträgen sogar 3 Monate vor Auslaufen des Vertrags. Ansonsten drohen Sperrzeiten und daraus resultierende Leistungskürzungen.

- Jakie warunki muszę spełniać, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, muszę Państwo przez minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy płacić w Niemczech składki na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy (tzw. okres uprawniający do zasiłku dla bezrobotnych). Poza tym bezrobocie musi zostać zgłoszone właściwej agencji pracy niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzeniu, jednak najpóźniej pierwszego dnia bezrobocia, w przypadku umów o pracę na czas określony nawet 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy. W przeciwnym razie grożą okresy blokady i wynikające z nich obniżenia świadczeń.

- In welcher Höhe wird das Arbeitslosengeld gezahlt ?

Die Höhe des Arbeitslosengeldes errechnet sich aus dem zuvor bezogenen Gehalt. Aus dem Bruttoeinkommen (maximal EUR 5.950,00 EUR in 2014) wird unter Berücksichtigung der Sozialversicherung und steuerrechtlichen Vorschriften das "Nettoeinkommen" für Zwecke der Bemessung des Arbeitslosengeldes ermittelt. Dieses ermittelte "Nettoeinkommen" durch 30 geteilt entspricht dann dem sogenannten täglichen Leistungsentgelt der Arbeitsagentur. Hiervon erhält der Anspruchsberechtigte 60%, sofern Sie Kinder mit Anspruch auf Kindergeld haben, steigt der Prozentsatz auf 67% (= täglicher Leistungssatz). Außerdem kann der Betrag unter Umständen durch Arbeitslosengeld II und Wohngeld aufgestockt werden, sofern er unter gewissen Grenzen lieget.

- W jakiej wysokości jest płacony zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustala się na podstawie wcześniej pobieranego wynagrodzenia. Z dochodów brutto (maksymalnie EUR 5.950,00 w 2014), uwzględniając ubezpieczenie społeczne i przepisy prawnopodatkowe, wyliczany jest "dochód netto" do celów kalkulacji zasiłku dla bezrobotnych. Tak wyliczony "dochód netto" podzielony przez 30 odpowiada tzw. dziennej opłacie za usługi agencji pracy. Z tego osoba uprawniona otrzymuje 60%, jeżeli mają Państwo dzieci, na które należy się Państwu zasiłek rodzinny, stopa procentowa wzrasta do 67% (=dzienna stawka za usługi). Poza tym kwota ta może ewentualnie zostać podwyższona przez zasiłek dla bezrobotnych II i dodatek mieszkaniowy.

- Wie lange wird Arbeitslosengeld gezahlt ?

Das ist abhängig von der Dauer der Beschäftigung und der damit verbundenen Einzahlung in die Arbeitslosenversicherung. Bei einer Einzahlungsdauer von 12 Monaten in den letzten 24 Monaten, wird 6 Monate Arbeitslosengeld gezahlt, bei einer Einzahlungsdauer von 24 Monaten besteht 12 Monate lang Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das Alter des Antragstellers kann in bestimmten Fällen zu noch längeren Bezugszeiten führen. Die maximale Bezugsdauer von Arbeitslosengeld beträgt 24 Monate.

- Jak długo płacony jest zasiłek dla bezrobotnych?

To zależy od okresu zatrudnienia i od związanych z tym wpłatami na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W przypadku dokonywania wpłat przez okres 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy, zasiłek dla bezrobotnych płacony jest przez okres 6 miesięcy, w przypadku dokonywania wpłat przez okres 24 miesięcy, prawo do zasiłku przysługuje przez okres 12 miesięcy. W określonych przypadkach wiek wnioskodawcy może prowadzić do przedłużenia okresu pobierania zasiłku. Maksymalny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 24 miesiące.

- Ich arbeite einen Monat in Deutschland und meine Beschäftigung wurde beendet. Habe ich Anspruch auf Arbeitslosengeld?

Nein !

Arbeitslosengeld I kann erst nach einer Anwartschaftszeit bezogen werden. In den letzten 24 Monaten müssen mindestens 12 Monate Beiträge in die Arbeitslosenversicherung gezahlt worden sein.

Gegebenenfalls haben Sie Anspruch auf sogenannte "Hartz 4" Leistungen (Arbeitslosengeld II).

- Pracuję w Niemczech jeden miesiąc i mój stosunek pracy został zakończony. Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Nie!

Zasiłek dla bezrobotnych I może być pobierany dopiero po okresie uprawniającym do jego pobierania. W ciągu ostatnich 24 miesięcy przez okres przynajmniej 12 miesięcy muszą być odprowadzane składki na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.

Ewentualnie mają Państwo prawo do tzw. świadczeń "Hartz 4" (zasiłek dla bezrobotnych II).

- Was ist "Hartz 4" (Arbeitslosengeld II) ?

"Hartz 4" ist eigentlich das, was einmal Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe war. Es fasst die beiden Hilfen seit 2005 zusammen und wurde nach der Person benannt, die sich diese Zusammenlegung ausgedacht hat, Herrn Peter Hartz. Durch die Gewährung von Geldern will der Deutsche Staat so eine Grundsicherung (soziale Absicherung) sicherstellen.

- Co to jest "Hartz 4" (zasiłek dla bezrobotnych II)?

"Hartz 4" jest właściwie tym, czym kiedyś była zapomoga dla bezrobotnych i pomoc socjalna. Od 2005 r. obejmuje on te dwie pomoce razem i został nazwany od nazwiska osoby, która sobie to połączenie wymyśliła, Pana Peter Hartz. Poprzez przyznawanie pieniędzy Państwo Niemieckie chce zagwarantować podstawową ochronę socjalną (zabezpieczenie socjalne).

- Welche Vorausetzungen muss ich erfüllen, um "Hartz 4" zu erhalten ?

Wichtig ist, dass um "Hartz 4" beziehen zu können, weder Arbeitslosigkeit, noch ein vorheriger Bezug von Arbeitslosengeld I nötig ist. "Hartz 4" soll zu Deckung der Grundsicherung dienen und kann daher auch neben Arbeitslosengeld I oder anderem regulärem Einkommen, wenn dies beispielsweise sehr niedrig ist, bezogen werden. "Hartz 4" kann grundsätzlich jeder erhalten, der

  • das 15 Lebensjahr vollendet hat
  • erwerbsfähig ist
  • hilfsbedürftig ist
  • seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik hat.

Dies gilt daher auch grundsätzlich für EU-Bürger, die oben genannte Voraussetzungen erfüllen.

Aber Achtung:

EU-Bürger, die nach Deutschland einwandern, um sich eine Arbeit zu suchen, haben nach einigen Urteilen von Landessozialgerichten keinen Anspruch auf "Hartz 4".

Allerdings hat mittlerweile das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen unter Verweis auf das Gleichbehandlungsgebot innerhalb der EU einen solchen Anspruch bejaht. Bis der Gesetzgeber gegebenenfalls die gesetzlichen Regelungen geändert hat, kann es für Sie als EU-Bürger daher gegebenenfalls von Ihrem Wohnort innerhalb Deutschlands abhängen, ob Sie "Hartz 4" ohne Probleme bekommen oder nicht.

- Jakie warunki musze spełniać, aby otrzymać "Hartz 4"?

Ważne jest, że aby móc pobierać "Hartz 4" nie jest konieczne ani bycie osobą bezrobotną ani wcześniejsze pobieranie zasiłku dla bezrobotnych I. "Hartz 4" ma służyć pokryciu podstawowych potrzeb i dlatego może być pobierany razem z zasiłkiem dla bezrobotnych I lub z innym regularnym dochodem, jeżeli ten jest na przykład bardzo niski. "Hartz 4" może otrzymać zasadniczo każdy, kto

  • ukończył 15 rok życia
  • jest zdolny do pracy zarobowej
  • potrzebuje pomocy
  • ma swoje zwyczajowe miejsce pobytu w Republice Federalnej Niemiec.

Obowiązuje to zatem również w przypadku obywateli UE, spełniających powyższe warunki.

Ale uwaga:

Obywatele UE imigrujący do Niemiec w poszukiwaniu pracy nie mają wg niektórych wyroków Krajowych Sądów Społecznych prawa do pobierania zasiłku "Hartz 4".

Jednakże ostatnio Krajowy Sąd Społeczny w kraju związkowym Nadrenii Północnej-Westfalii – wskazując na nakaz równego traktowania wewnątrz UE – takie prawo potwierdził. Dopóki ustawodawca ewentualnie nie zmieni regulacji ustawowych, może w Państwa przypadku, jako obywatela UE zależeć od miejsca zamieszkania w Niemczech, czy mogą Państwo bez problemów otrzymać zasiłek "Hartz 4" czy też nie.

- Wie hoch sind die "Hartz 4" Zahlungen?

Kinder bzw. Jugendliche bekommen je nach Alter zwischen 229€ und 296€. Erwachsene Personen erhalten, wenn sie im Haushalt eines anderen leben 313€, Paare oder Bedarfgemeinschaften erhalten jeweils 353€ und Alleinstehende/Alleinerziehende erhalten den Höchstsatz von 391€. Außerdem wird für Unterkunft und Heizung gezahlt, soweit die Kosten angemessen sind.

- Jak wysoki jest zasiłek "Hartz 4"?

Dzieci względnie młodzież otrzymują w zależności od wieku pomiędzy EUR 229 a EUR 296. Osoby dorosłe, jeżeli żyją na utrzymaniu innej osoby, otrzymują EUR 313, pary lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie otrzymają każdorazowo po EUR 353 a osoby samotne/samotnie wychowujące dzieci otrzymują najwyższą stawkę w wysokości EUR 391. Poza tym opłacany jest czynsz i ogrzewanie, jeżeli koszty są stosowne.