KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie- Wenn ich aus Polen nach Deutschland dauerhaft umziehe, welches Sozialsystem ist für mich zuständig ?

Mit dem Umzug nach Deutschland ist grundsätzlich das deutsche Sozialsystem für Sie zuständig. Etwas anderes kann beispielsweise in dem Fall gelten, dass Sie im Rahmen einer Entsendung durch Ihren polnischen Arbeitgeber sich in Deutschland aufhalten, denn dann ist für einen gewissen Zeitraum (Dauer der Entsendung in der Regel maximal 24 Monat) weiterhin das polnische Sozialsystem für Sie zuständig.

- Jeżeli na stałe przeprowadzam się z Polski do Niemiec, jaki system socjalny mnie obowiązuje?

Wraz z przeprowadzką do Niemiec zasadniczo właściwym system socjalnym jest dla Państwa niemiecki system. Inny system może obowiązywać na przykład wówczas, gdy przebywają Państwo w Niemczech w ramach oddelegowania przez Państwa polskiego pracodawcę. Wtedy na określony czas (czas oddelegowania z reguły na okres maksymalnie 24 miesięcy) właściwym dla Państwa jest nadal polski system socjalny.

- Wenn ich einen Job in Deutschland annehme, welche Krankenversicherung soll ich wählen?

In Deutschland besteht seit 2009 eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Zur Auswahl stehen ihnen hierbei zahlreiche gesetzliche Krankenkassen, unter denen Sie grundsätzlich frei wählen können. Obwohl die Grundleistungen meist überall gleich sind, bestehen bei den Zusatzleistungen teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Krankenkassen. Auch gibt es teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Krankenkassen, wenn es um die Gewährung von medizinischen Hilfen geht. Manch meist kleinere Krankenkasse lehnt schon mal einen Antrag unter Verweis auf eine nicht bestehende medizinische Notwendigkeit ab. Im letzteren Fall wären Sie damit auf eine Klage vor dem Sozialgericht verwiesen.

Ein genauer Blick auf ihre zukünftige Krankenkasse empfiehlt sich also unbedingt. Vergleichsportale im Internet sind bei einer Auswahl nützliche Hilfen.

Ab einem monatlichen Einkommen von EUR 4.462,50 (gilt für das Jahr 2014) haben Sie außerdem die Möglichkeit, statt einer gesetzlichen, eine private Krankenversicherung zu wählen. Allgemein lässt sich zu privaten Krankenversicherungen folgendes sagen: In der Regel sind diese in jungen Jahren günstiger als die gesetzlichen Krankenversicherungen, im Alter hingegen teurer. Der Leistungsumfang ist jedoch meist größer als bei den gesetzlichen Krankenkassen. Da der Arzt höhere Gebühren bei den privaten Krankenversicherungen abrechnen kann, kommen Sie in der Regel dort auch schneller dran und müssen im Wartezimmer nicht so lange warten.

- Gdy przyjmę pracę w Niemczech, jakie ubezpieczenie zdrowotne powianiem wybrać?

W Niemczech od roku 2009 obowiązuje ogólny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Do wyboru mają Państwo liczne państwowe kasy chorych, spośród których mogą Państwo zasadniczo dowolnie wybierać. Chociaż podstawowe świadczenia są najczęściej wszędzie takie same, w przypadku świadczeń dodatkowych, pomiędzy poszczególnymi kasami chorych istnieją częściowo zasadnicze różnice. Również, jeżeli chodzi o przyznanie pomocy medycznej, istnieją częściowo znaczne różnice pomiędzy kasami chorych. Niektóre najczęściej mniejsze kasy chorych odrzucają wniosek wskazując od razu na brak medycznej konieczności. W takim przypadku musieliby Państwo wnieść skargę do sądu socjalnego.

Konieczne jest zatem dokładne przyjrzenie się Państwa przyszłej kasie chorych. Portale internetowe oferujące usługę porównania kas chorych są przydatną pomocą w wyborze.

Mając miesięczny dochód w wysokości EUR 4.462,50 (obowiązuje na rok 2014) mają Państwo poza tym możliwość, zamiast państwowej kasy chorych, wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ogólnie odnośnie prywatnych kas chorych można powiedzieć następującą rzecz: Gdy jest się młodym, prywatne kasy chorych są z reguły korzystniejsze niż państwowe kasy chorych, w starszym wieku natomiast droższe. Zakres świadczeń jest jednak najczęściej większy niż w państwowych kasach chorych. Ponieważ lekarz może w prywatnej kasie chorych rozliczać wyższe opłaty, zostaną tam Państwo generalnie szybciej obsłużeni i nie będą Państwo musieli tak długo czekać w poczekalni.

- Wie hoch ist der Krankenkassenbeitrag für einen Monat ?

Aktuell liegt der (Regel-) Beitrag bei 15,5% des monatlichen Bruttoeinkommens, höchstens aber bei 627,75€, da die Beitragsbemessungsgrenze bei 4.050,00 EUR liegt. Dieser Beitrag ist bei allen gesetzlichen Krankenversicherungen gleich. Der Arbeitgeber übernimmt von diesen Kosten fast die Hälfte (7,3% der 15%). Einige Krankenkassen verlangen zusätzliche Beiträge zu diesem Prozentsatz, andere erstatten sogar Teile des Beitrags zurück, wenn Sie beispielsweise in einem Jahr mal keine Leistungen in Anspruch nehmen.

- Jak wysoka jest miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Obecnie (regularna) składka kształtuje się na poziomie 15,5% miesięcznego dochodu brutto, najwyższa wynosi jednak EUR 627,75, ponieważ granica podstawy obliczenia wynosi EUR 4.050,00. Składka jest taka sama we wszystkich państwowych kasach chorych. Pracodawca przejmuje z tych kosztów prawie połowę (7,3% z 15%). Niektóre kasy chorych żądają dodatkowych składek do tej stopy procentowej, inne zwracają nawet część składek, jeżeli na przykład w ciągu roku nie skorzystają Państwo z żadnych świadczeń.

- Welche Leistungen erbringt die Krankenkasse ?

Eine genaue Regelung gibt es im Gesetz nicht. Prinzipiell hat der Versicherte einen Anspruch auf ausreichende medizinische Behandlung nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft. Darunter fallen ärtzliche, zahnärtzliche und psychotherapeutische Behandlungen, die Krankhausbehandlung oder häusliche Pflege und die Versorgung mit Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfmitteln. Die Leistungen sind jedoch auf die notwendige Behandlung beschränkt. Da die Leistungen von Krankenkasse zu Krankenkasse abweichen, können Sie genauere Informationen bei den einzelnen Krankenkassen einholen. Meist finden Sie hierzu im Internet bei der jeweiligen Krankenkasse diesbezüglich schon Hinweise.

- Jakie usługi świadczy kasa chorych?

W prawie nie ma dokładnych regulacji na ten temat. Zasadniczo ubezpieczony ma prawo do wystraczającej opieki medycznej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. W zakres ten wchodzi leczenie ogólne, dentystyczne i psychoterapeutyczne, leczenie szpitalne lub opieka domowa oraz zaopatrzenie w lekarstwa, środki opatrunkowe, środki lecznicze i pomocnicze. Usługi są jednak ograniczone do koniecznego leczenia. Ponieważ usługi różnią się w zależności kasy chorych, dokładniejsze informacje mogą Państwo uzyskać w poszczególnych kasach chorych. Najczęściej już w Internecie, na stronie danej kasy chorych, mogą Państwo znaleźć informacje na ten temat.

- Was ist eine Sozialversicherungsnummer ?

Die Sozialversicherungsnummer bzw. Rentenversicherungsnummer ist eine Buchstaben- und Zifferfolge, die zur Identifikation im Versicherungswesen dient. Sie wird auf dem Sozialversicherungsausweis eingetragen und bleibt grundsätzlich ein Leben lang gültig.

- Czym jest numer ubezpieczenia społecznego?

Numer ubezpieczenia społecznego ewentualnie numer ubezpieczenia emerytalnego jest numerem składającym się z ciągu liter i cyfr, służącym identyfikacji w systemie ubezpieczeniowym. Znajduje się on na dowodzie ubezpieczenia społecznego i jest zasadniczo ważny przez całe życie.

- Wer vergibt eine Sozialversicherungsnummer ?

Die Sozialversicherungsnummer wird von der Rentenversicherung in der Regel bei Eintritt in das Berufsleben vergeben, da sie mit Aufnahme einer Beschäftigung spätestens benötigt wird. Sie können die Sozialversicherungsnummer persönlich oder telefonisch bei Ihrer Krankenkasse beantragen, die den Antrag dann an die Rentenversicherung weiterleitet. Spätestens mit der ersten Lohnabrechnung wird von Ihrem Arbeitgeber eine Sozialversicherungsnummer beantragt. Ca. 4 Wochen nach Antragstellung bekommen Sie Ihre Sozialversicherungsnummer zusammen mit dem Sozialversicherungsausweis zugesandt.

-Kto nadaje numer ubezpieczenia społecznego?

Numer ubezpieczenia społecznego jest nadawany przez zakład ubezpieczeń emerytalnych, z reguły w momencie rozpoczęcia życia zawodowego, ponieważ jest on wymagany najpóźniej z chwilą podjęcia pracy. Nadanie numeru ubezpieczenia społecznego mogą Państwo zlecić osobiście lub telefonicznie w Państwa kasie chorych, która przekazuje Państwa wniosek do zakładu ubezpieczeń emerytalnych. Najpóźniej w chwili rozliczenia pierwszego wynagrodzenia Państwa pracodawca złoży wniosek o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego. Około 4 tygodni po złożeniu wniosku otrzymają Państwo numer ubezpieczenia społecznego wraz z dowodem / kartą ubezpieczenia społecznego.

- Warum brauche ich eine Sozialversicherungsnummer ?

Die Nummer wird zur Identifikation benötigt. Ihr Arbeitgeber benötigt diese, denn nur mit dieser Nummer kann er Sozialversicherungsbeiträge abführen und Sie gegebenenfalls Leistungen in Anspruch nehmen. Der Sozialversicherungsausweis mit der darauf enthaltenen Sozialversicherungsnumer ist außerdem ein Nachweis für eine legale Anstellung als Arbeitnehmer.

-Dlaczego potrzebuję numer ubezpieczenia społecznego?

Numer potrzebny jest do identyfikacji. Państwa pracodawca potrzebuje tego numeru, ponieważ tylko z tym numerem może odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne a Państwo korzystać ewentualnie ze świadczeń. Dowód ubezpieczenia z naniesionym na nim numerem ubezpieczenia społecznego jest poza tym dowodem na legalne zatrudnienie.