KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie- Ich habe ein Problem mit meinem deutschen Arbeitgeber. Kann ich meine Rechte vor dem Arbeitsgericht in Deutschland geltend machen ?

Ja, als Deutscher Arbeitnehmer mit einem Deutschen Arbeitsvertrag haben Sie Zugang zum Arbeitsgericht, um dort Ihre Rechte geltend zu machen.

-Mam problem z moim niemieckim pracodawcą. Czy mogę dochodzić swoich praw przed sądem pracy w Niemczech?

Tak, jako niemiecki pracownik posiadający niemiecką umowę o pracę mają Państwo dostęp do sądu pracy, aby móc dochodzić tam swoich praw.


- Ein deutscher Arbeitgeber hat das Arbeitsverhältnis mit mir unrechtmäßig beendet. Was kann ich machen und stehen mir irgendwelche Rechte zu ?

Sie können eine Kündigungsschutzklage vor dem zuständigen Arbeitsgericht erheben und so gegen die unrechtmäßige Kündigung vorgehen.

-Niemiecki pracodawca zakończył niezgodnie z prawem stosunek pracy ze mną. Co mogę zrobić i czy przysługują mi jakieś prawa?

We właściwym sądzie pracy mogą Państwo złożyć pozew o ochronę przed wypowiedzeniem i tak postąpić z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem.


- In welchem Zeitraum kann ich meine Ansprüche gegen den Arbeitgeber durchsetzen ?

Die Klage sollte grundsätzlich innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung erhoben werden. Versäumen Sie diese Frist, können Sie Rechte aus dem Kündigungsschutzgesetz (z.B. fehlende Sozialauswahl) nicht mehr geltend machen. Das Kündigungsschutzgesetz findet in der Regel Anwendung bei Arbeitgebern mit mehr als 10 Arbeitnehmern.

-W jakim okresie mogę dochodzić swoich praw przeciwko pracodawcy?

Zasadniczo pozew powinien zostać złożony w ciągu 3 tygodni po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia. Jeżeli nie dotrzymają Państwo tego terminu, nie mogą już Państwo dochodzić praw z ustawy o wypowiedzeniach (np.: brak podstawy do zwolnienia). Ustawa ta ma z reguły zastosowanie dla pracodawców zatrudniających powyżej 10 pracowników.

- Empfiehlt es sich, dass ich mich in einem Arbeitsgerichtsverfahren vor dem Arbeitsgericht von einem Rechtsanwalt vertreten lassen ?

Ja, in jedem Fall, denn dass Arbeitsrecht in Deutschland ist keine einfache Materie. Obwohl in der 1. Instanz kein Rechtsanwaltszwang besteht, empfehlen wir uneingeschränkt, einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen zu beauftragen.

-Czy zaleca się, aby w postępowaniu z zakresu prawa pracy toczącym się przed sądem pracy reprezentował mnie adwokat?

Tak, w każdym przypadku, ponieważ prawo pracy w Niemczech nie jest łatwą materią. Chociaż w I instancji nie ma obowiązku posiadania adwokata, rekomendujemy jak najbardziej zlecenie reprezentacji Państwa interesów prawnych adwokatowi.


- Wie läuft das Gerichtsverfahren ab ?

Nach Klageerhebung findet zunächst nach ca. 2-4 Wochen ein Gütetermin statt, in dem die Parteien mit Hilfe eines Richters eine gütliche Einigung herbeiführen können. Scheitert dies, so wird ein sogenannter Kammertermin festgelegt. Der Richter setzt zur Vorbereitung dieses Termins Fristen, bis zu denen die Parteien ihren Standpunkt ausführlich erläutern müssen. Kommt es weiterhin zu keiner Einigung, entscheidet das Gericht per Urteil.

-Jak przebiega postępowanie sądowe?

Po złożeniu pozwu, po około 2-4 tygodniach ma miejsce rozprawa ugodowa, podczas której strony z pomocą sędziego mogą doprowadzić do polubownego porozumienia. Jeżeli się ona nie powiedzie, ustalany jest kolejny termin rozprawy. Sędzia ustala termin do przygotowania tej rozprawy, do którego to strony muszą szczegółowo wyjaśnić swoje stanowisko. Jeżeli w dalszym ciągu nie można doprowadzić do porozumienia, sąd rozstrzyga sprawę wydając wyrok.


- Wie viel kostet es mich vor Gericht zu gehen ?

Das ist abhängig vom zuvor erhaltenen monatlichen Einkommen und dem daraus resultierenden Streitwert. Grundsätzlich müssen Sie Gerichtskosten und Rechtsanwaltskosten unterscheiden. Bei den Rechtsanwaltskosten sind Ihre und die Ihres Arbeitgebers zu unterscheiden.

-Ile kosztuje mnie skierowanie sprawy na drogę sądową?

Zależy to od otrzymywanego wcześniej miesięcznego wynagrodzenia i wynikającej stąd wartości przedmiotu sporu. Zasadniczo muszą Państwo rozróżniać koszty sądowe i koszty adwokata. W przypadku kosztów adwokata należy rozróżnić Państwa koszty i koszty Państwa pracodawcy.

- Ist es möglich die Befreiung von Gerichtsgebühren zu erhalten ?

Ja, es besteht die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe zu beantragen. Unter Berücksichtung ihrer finanziellen Lage können die auf Sie entfallenden Gerichtsgebühren und Rechtsanwaltskosten zum Teil oder in vollem Umfang vom Staat übernommen werden. Gewinnen sie das Verfahren, muss der Prozessgegner (Arbeitgeber) die Gerichtsgebühren bezahlen.

-Czy możliwe jest zwolnienie od kosztów sądowych?

Tak, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów procesowych. W zależności od Państwa sytuacji finansowej przypadające na Państwa koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego mogą zostać częściowo lub w całości przejęte prze państwo. Jeżeli wygrają Państwo sprawę, strona przeciwna (pracodawca) musi zapłacić koszty sądowe.

- Wer zahlt meinen Rechtsanwalt ?

Auch der Rechtsanwalt kann durch die Prozesskostenhilfe teilweise oder ganz übernommen werden.

Wenn sie eine Rechtsschutzversicherung mit Deckung von Arbeitsrechtstreitigkeiten haben, zahlt diese die Kosten, sofern Sie die Angelegenheit übernommen hat.

Die Möglichkeit, sich die Kosten vom Verfahrensgegner im Falle des Obsiegens im Prozess erstatten zu lassen, besteht im Arbeitsrecht nicht. Letzteres heißt, jeder hat grundsätzlich seine Kosten für den Rechtsanwalt zu tragen.

-Kto płaci za mojego adwokata?

Również koszty zastępstwa procesowego mogą zostać częściowo lub w całości objęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów procesowych.

Jeżeli posiadają Państwo ubezpieczenie pomocy i ochrony prawnej pokrywające koszty sporów z zakresu prawa pracy, ubezpieczenie pokrywa te koszty, jeżeli przejęło sprawę.

W prawie pracy nie ma możliwości zwrotu kosztów przez stronę przeciwną w przypadku wygrania procesu. To znaczy, że zasadniczo każdy ponosi sam koszty swojego adwokata.