KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie- Wenn ich nach Deutschland ziehe, wo bin ich dann steuerpflichtig ?

Sofern Sie in Deutschland einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt begründen, sind Sie in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und zwar mit Ihrem gesamten Welteinkommen (unabhängig davon, wo Sie diese Einkünfte erzielen). Sollten Sie gegebenenfalls noch in Ihrem Heimatland ebenfalls unbeschränkt steuerpflichtig sein, wird eine eventuelle Doppelbesteuerung gegebenenfalls durch ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen verhindert oder zumindest abgemildert.

-Gdy przeprowadzę się do Niemiec, gdzie podlegam obowiązkowi podatkowemu?

Jeżeli będą Państwo mieli miejsce zamieszkania lub zwyczajowego pobytu w Niemczech, podlegają Państwo w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od Państwa dochodów uzyskiwanych na całym świecie (niezależnie od tego, gdzie uzyskują państwo dochody). Jeżeli ewentualnie podlegają Państwo nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu również w swoim kraju rodzinnym, mogą Państwo uniknąć lub przynajmniej zminimalizować podwójne opodatkowanie na podstawie tzw. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

- Wenn ich in Deutschland steuerpflichtig bin, muss ich dann dort eine Steuererklärung beim Finanzamt in Deutschland abgeben ?

Grundsätzlich gilt, dass Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Lediglich für Arbeitnehmer können in engen Grenzen Ausnahmen gelten, so dass im Ergebnis keine Einkommensteuererklärung abgegeben werden muss (aber abgegeben werden könnte). Zudem kann das Finanzamt immer zu einer Abgabe auffordern, auch wenn einer der Ausnahmetatbestände greifen würde.

Für einen Arbeitnehmer kann sich aber eine Abgabe der Steuererklärung lohnen, wenn beispielsweise mit dem monatlichen Lohn von dem Arbeitgeber mehr Lohnsteuer, was letztendlich eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer ist, einbehalten wurde, als tatsächlich an Einkommensteuer geschuldet wird. Diese würde dann von dem Finanzamt erstattet werden.

-Jeżeli podlegam obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, czy muszę wówczas składać w urzędzie skarbowym w Niemczech deklaracje podatkowe?

Zasadniczo obowiązuje zasada, że muszą Państwo składać deklaracje podatkowe. Jedynie w przypadku pracowników, w bardzo ograniczonym zakresie, mogą mieć zastosowanie wyjątki, tak, iż w rezultacie nie muszą być składane żadne deklaracje podatkowe (ale mogłyby być składane). Poza tym urząd skarbowy może zawsze wezwać do złożenia deklaracji, również wtedy, gdy chodzi o jeden z wyjątków.

Pracownikowi może się opłacać złożenie deklaracji podatkowej, gdy na przykład pracodawca pobrał z miesięcznego wynagrodzenia więcej podatku od wynagrodzenia, co ostatecznie jest zaliczką na podatek dochodowy, niż rzeczywiście należało odprowadzić na podatek dochodowy. Urząd skarbowy zwróci wówczas różnicę.

- Wenn ich eine Steuererklärung bei Finanzamt in Deutschland abgebe, bekomme ich dann eine Steuererstattung ?

Nicht notwendigerweise. Hat beispielsweise Ihr Arbeitgeber für Sie mehr Lohnsteuer abgeführt, als Sie tatsächlich an Einkommensteuer schulden (Lohnsteuer ist nur eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer), bekommen Sie diese zu viel gezahlte Lohnsteuer wieder erstattet, sofern Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben. Ob Sie eine solche Erstattung erhalten können, kann letztendlich erst beantwortet werden, wenn Ihre persönliche Einkommensteuererklärung erstellt wurde und alle in Ihrem Fall vorliegenden steuerlichen Besonderheiten (beispielsweise Kinder, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen) beachtet wurden.

-Gdy złożę deklarację podatkową w urzędzie skarbowym w Niemczech, czy dostanę wówczas zwrot podatku?

Niekoniecznie. Jeżeli na przykład Państwa pracodawca odprowadził więcej podatku od wynagrodzenia, niż rzeczywiście powinni Państwo zapłacić (podatek od wynagrodzeń jest tylko zaliczką na podatek dochodowy), nadpłacony podatek zostanie Państwu zwrócony, jeżeli została złożona deklaracja podatkowa. Na pytanie, czy mogą Państwo otrzymać taki zwrot, można ostatecznie odpowiedzieć dopiero wtedy, gdy sporządzona zostanie Państwa osobista deklaracja podatkowa i uwzględnione zostaną wszystkie istniejące w Państwa przypadku kwestie podatkowe (na przykład dzieci, szczególne wydatki, nadzwyczajne obciążenia).

- Was muss ich machen, um in Deutschland eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt abzugeben ?

Die Einkommensteuererklärung in Deutschland muss auf amtlich vorgeschriebenem Formular abgegeben werden. In der Regel besteht diese aus dem sogenannten Mantelbogen, der unterschrieben werden muss und zahlreichen Anlagen. Welche Anlagen genau zusammen mit dem Mantelbogen abgegeben werden müssen, ist wiederum Einzelfallabhängig und kann nicht pauschl beantwortet werden. Arbeitnehmer müssen in jedem Fall die sogenannte "Anlage N" abgeben.

-Co muszę zrobić, żeby złożyć deklarację podatkową w urzędzie skarbowym w Niemczech?

Deklaracja podatkowa w podatku dochodowym w Niemczech musi zostać złożona na druku urzędowym. Z reguły składa się ona z tzw. formularza zeznania podatkowego, który musi zostać podpisany i z licznych załączników. Jakie załącznik muszą zostać złożone razem z formularzem jest sprawą indywidualną i nie można na to pytanie odpowiedzieć ogólnie. Pracownicy muszą na pewno składać tzw. "Załącznik N".

- Müssen die Unterlagen, die ich im Rahmen einer Steuererklärung beim Finanzamt einreiche, auf Deutsch übersetzt sein ?

In der Regel werden Ihre Unterlagen schon auf Deutsch vorliegen, wie beispielsweise der Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Ihres Deutschen Arbeitgebers (= Dokument, dass die in einem Jahr verdienten Löhne und Gehälter sowie die abgeführten Abgaben zusammenfasst). Sollte einmal tatsächlich ein Dokument benötigt werden, welches Sie bisher nur in polnischer Sprache haben, müsste dieses übersetzt werden. In letzerem Fall sollten Sie mit dem Finanzamt vorher klären, ob dieses eine Übersetzung eines in Deutschland öffentlich bestellten oder beeidigten Übersetzers verlangt.

-Czy dokumenty składane w ramach deklaracji podatkowej muszą być przetłumaczone na język niemiecki?

Z reguły Państwa dokumenty będą już w języku niemieckim, jak na przykład wydruk elektronicznego zaświadczenia o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy od Państwa niemieckiego pracodawcy (=dokument podsumowujący Państwa roczne zarobki i odprowadzone podatki). Jeżeli faktycznie potrzebny byłby kiedyś dokument, który dotychczas mają Państwo tylko w języku polskim, musi on zostać przetłumaczony. W takim przypadku powinni Państwo wcześniej wyjaśnić z urzędem skarbowym, czy tłumaczenie musi być wykonane przez urzędowo powołanego w Niemczech lub zaprzysiężonego w Niemczech tłumacza przysięgłego.


- Wie läuft das Verfahren beim Finanzamt ab, bis ich einen Einkommensteuerbescheid erhalte ?

Nachdem Sie Ihre Einkommensteuererklärung beim Finanzamt abgegeben haben, dauert es mitunter, je nach Arbeitsbelastung des für die Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung zuständigen Finanzbeamten, mehrere Monate, bis Ihre Angelegenheit bearbeitet ist. Der Finanzbeamte prüft im Wesentlichen Ihre Einkommensteuererklärung darauf, welche steuerlichen Folgen aus den von Ihnen erklärten Sachverhalten resultieren. Kommt er zu demselben Ergebnis wie Sie, überträgt er letztendlich Ihre Steuererklärung in das finanzamtsinterne Steuerprogramm. Kommt er hingegen zu einer anderen Auffassung, überträgt er es nicht und versagt somit die steuerliche Anerkennung. Was der Finanzbeamte letztendlich aus Ihrer Einkommensteuererklärung übernommen hat und was nicht, kann anhand des Einkommensteuerbescheides überprüft werden.

-Jak przebiega postępowanie w urzędzie skarbowym, zanim dostanę decyzję dotyczącą wymiaru podatku dochodowego?

Po złożeniu deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym trwa to czasami – w zależności od obciążenia pracą urzędnika właściwego dla zajęcia się Państwa deklaracją - wiele miesięcy, zanim Państwa sprawa zostanie załatwiona. Urzędnik sprawdza Państwa deklarację podatkową w szczególności pod kątem, jakie skutki podatkowe wynikają z zadeklarowanego przez Państwa stanu faktycznego. Jeżeli dojdzie on do tych samych wniosków, co Państwo, przeniesie ostatecznie Państwa deklarację do wewnętrznego systemu podatkowego urzędu skarbowego. Jeżeli jednak dojdzie on do innych wniosków, nie przeniesie deklaracji do systemu i odmówi tym samym podatkowego uznania. Co urzędnik ostatecznie przejął z Państwa deklaracji podatkowej a czego nie, można sprawdzić na podstawie decyzji dotyczącej wymiaru podatku dochodowego.


- Was muss ich tun, wenn der Einkommensteuerbescheid gegebenenfalls falsch ist ?

Sofern der Einkommensteuerbescheid gegebenenfalls falsch ist, müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides Einspruch einlegen. Versäumen Sie diese Frist, wird der Bescheid bestandskräftig und ein Einspruch ist nicht mehr möglich.

Nach Einlegung eines Einspruchs überprüft zunächst der Finanzbeamte, der den Bescheid erlassen hat, ob er an seiner Rechtsauffassung festhält. Tut er dies, gibt er den Bescheid in die sogenannte Rechtsbehelfsstelle innerhalb des Finanzamtes. Hier wird die Auffassung ebenfalls unter allen Gesichtspunkte überprüft. Hilft auch die Rechtsbehelfsstelle Ihrem Einspruch nicht ab, erlässt das Finanzamt erneut einen Bescheid. Gegen diese Entscheidung ist dann nur noch der Rechtsweg zum Finanzgericht gegeben. Eine Klage vor dem Finanzgericht ist ebenfalls innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides der Rechtsbehelfsstelle einzuzlegen.

-Co musze zrobić, gdy decyzja dotycząca wymiaru podatku dochodowego jest ewentualnie negatywna?

Jeżeli decyzja dotycząca wymiaru podatku dochodowego jest ewentualnie negatywna, w ciągu miesiąca od wydania decyzji muszą Państwo złożyć skargę. Jeżeli nie dotrzymają Państwo tego terminu, decyzja stanie się prawomocna i złożenie skargi nie będzie już możliwe.

Po złożeniu skargi urzędnik urzędu skarbowego, który wydał decyzję, sprawdza najpierw, czy utrzymuje swoje stanowisko. Jeżeli tak, przekazuje decyzję do tzw. działu ds. rozpoznawania zaskarżeń w urzędzie skarbowym. Tutaj stanowisko jest sprawdzane pod wszystkimi względami. Jeżeli również dział ds. rozpoznawania zaskarżeń nie uwzględni Państwa skargi, urząd skarbowy wydaje ponownie decyzję. Od tej decyzji można odwołać się już tylko na drodze sądowej, przed sadem finansowym. Skargę do sądu finansowego należy złożyć również w ciągu miesiąca od wydania decyzji działu ds. rozpoznawania zaskarżeń.